دبـيــره ى پـارســى جـهـانــى بـيـش از ۵۰ سـال پـيـش در ايــران بـنـيـاد نـهـاده شـد . آفـريـنـنــدگـان نـخـسـتـيـن آن را نـمـيـتـوان نـام بـرد ، بـجـز شـادروان مـحـمـد كـيــوان . وى پـايـه گــزار بـسـيـارى از كـتـابـهـاى درســى بـه ايــن دبـيــره بـراى بـيـگـانـگـان بــود . بـيـنـش او و ديـگـر بـيـادگــزاران الـفـبـايــى نـويـن از بـراى زبـان پـارســى دوگـانـه اسـت:

۱. از مـيـان بـر داشـتـن بـيـسـوادى و كـم سـوادى ، و والـاتـر كـردن دانـش مـردم ايــران.

۲. خــوانــدن و نــوشـتـن بـه زبـان پـارســى را در دسـتــرس هـمـگــى جـهـانـيـان گــذاردن .

انــديـشـه ى آفـريـنـش دبـيــره يــى نـو بـر پـايـه ى الـفـبـاى لـاتـيـن بـيـش از ۱۰۰ سـال پـيـش بـه زمـان ادبـمـنــدانــى چــون آخــونــزاده و سـالـهـا بـعـد بـه صـادق هــدايـت و ديـگـران مـيــرسـد . از زمـان آخــونــدزاده بـه ايــن بـر ، انــديـشـه ى دگـرگــونــى دبـيــره ى پـارســى هـمـيـشـه پـابـرجـا مـانــده بــود . بـسـيـارى جـسـتـارهـا رخ داده بــودنـد كـه در آنـهـا خــوبـيـهـا و بـديـهـاى عـوض كـردن الـفـبـاى كـنــونــى پــارســى-عـربــى بـه لـاتـيـن در مـيـان گــذاشـتـه شـده بــودنـد . در ۲۵ سـال گــذشـتـه تـا چـنـد سـال پـيـش ، ايــن جـسـتـار و پــويـش نـزديـك بـه نـابــودى مـيــرفـت . ولــى دشــواريـهـا و مـسـالـه هـاى گــونـاگــون دبـيــره ى پــارســى-عـربــى بـر جـاى مـانــده بــودنـد . پـيــرايـشـهـا و ويــرايـشـهـاى نـاچـيــز هـيـچـگــونـه بـهـبــود چـشـمـگـيــرى در ايــن دبـيــره ، و شـايـسـتـه كـردن آن بـراى زبـان پـارســى ، بـه وجــود نـيـاورده بــودنـد . امـا چـنـد سـال پـيـش ، دگـرگــونـيــى رخ داد كـه بـار ديـگـر نـهـاده ى مـسـالـه ى الـفـبـاى پـارســى را در پـيـش آورد . آن دگـرگــونــى از ســوى نــو آورى ايـنـتــرنـت و شـگــرد رايـانـه بــود.

شـگــرد نـويـن ايـنـتــرنـت و رايـانـه پـرسـشـهـاى فـراوانــى را دربـاره ى شـايـسـتـه بــودن دبـيــره ى پــارســى-عـربــى بـراى زبـان پـارســى پـيـش كـشـيــده اسـت . نـه تـنـهـا ديـگـر نـمـيـتـوانـيـم مـانـنـد گــذشـتـه دشــواريـهـا ، كـمـبــودهـا و پـيـچـيــدگـيـهـاى دبـيــره ى كـنــونــى را نـاديــده بـگـيــريـم ، بـلـكـه مـسـالـه هـاى تـازه يــى پـيـش آمـده انـد كـه نـيـاز بـه نــو انــديـشــى دارنـد . بـه ايــن دلـيـل اسـت كـه دكـتـر زروان ، پـايـه گــزار مـان زبـانـهـا و دبـيــره گـان ايــرانــى ، گـام بـر ايــن بـر داشـت كـه مـان نـويـن UniPers.com را بـنـيـاد بـگــزارد تـا هـمـگـان بـا دبـيــره ى پـارســى جـهـانــى بـر پـايـه ى بـيـنـش پـايـه گــزارانـش آشـنـا شـونـد .

مـان UniPers.com بـر پـايـه ى بـيـنـشــى گـسـتـرده و بـراى انـجـام كـارهـاى زيــر نـهـاده شـده:

۱. زمـانــى را فـراخــوانـد كـه دبـيــره ى شـايـانــى كـه زاور زبـان پـارســى بـاشـد پـديــدار گـردد.
۲. پـشـتـيـبـانــى از پــويـش و جـسـتـار دربـاره ى الـفـبـاى پـارســى مـيـان دوسـتــداران.
۳. شـنـاسـانــدن دبـيــره ى پـارســى جـهـانــى بـه بـرنـام جـايـگـزيـن دبـيــره ى پــارســى-عـربــى و ديـگـر دبـيــره گـان.
۴. سـاخـتـمـان پـايـگـاهــى بـراى بـرنـامـه هـاى آيـنــده ى گـسـتـرش فـراگــرد دبـيــره ى پـارســى جـهـانــى

در پـايـان ، بـايـد گـفـت كـه دبـيــره ى پـارســى جـهـانــى بـراى ايــن سـاخـتـه شـده تـا زبـان پـارســى را از تـاريـكــى رهـايــى بـخـشـيــده ، و پـايـگـاه شـايـانــى بـرايـش بـا فـر و شـكــوه هـرچـه بـيـشـتـر فـراهـم كـنـد . پـارســى جـهـانــى را بـه درسـتــى بـايـد چــونـيـن نـامـيــد : دبـيــره ى سـده ى بـيـسـت و يـكـم از بـراى زبـان پـارســى.

Contact Us | (C)2003-2005 UniPers.com. All rights Reserved.